Liga Ochrony Przyrody

Założycielem koła był prawdopodobnie Władysław Bobula. Z kronik historii szkoły można dowiedzieć się, że już w roku szkolnym 1961/1962 istniało kilka organizacji m.in. TPPR, PCK i Koło Ochrony Przyrody. W latach 1966- 2000 opiekę nad tą organizacją powierzono pani Irenie Bolek. Została ona odznaczona dyplomem oraz złotą i srebrną odznaką LOP za wybitne osiągnięcia w działalności tej organizacji. Członkowie Koła brali udział w licznych konkursach organizowanych przez Wojewódzki i Powiatowy Zarząd LOP, Nadleśnictwo w Gorlicach, redakcji czasopisma „Przyroda Polska”. Uczniowie zbierali żołędzie i kasztany na dokarmianie zwierzyny leśnej. Odbywały się wycieczki do ciekawych miejsc np. do Gładyszowa celem poznania życia bobrów, na Magurę Małastowską – aby poznać unikatowe rośliny i zwierzęta. Młodzież pogłębiała wiedzę przyrodniczą poprzez oglądanie filmów, przezroczy, albumów. Brała udział (z powodzeniem) w olimpiadach biologicznych. Organizowane były apele, spektakle, gazetki i konkursy z okazji Dni Ochrony Przyrody, Dnia Ziemi czy też z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa i Światowego Dnia Walki z AIDS. Czynnie działano na rzecz ochrony środowiska, biorąc udział w porządkowaniu terenów (zbiórka śmieci), zbiórce makulatury, sadząc drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. Odbywały się prelekcje i pogadanki na temat środków ochrony roślin, zdrowej żywności. Zimą dokarmiano ptaki i inne drobne zwierzęta. Odbywały się pokazowe zajęcia Koła LOP pod hasłem „Najczęściej spotykane chronione zwierzęta naszych terenów”. Były one hospitowane przez Prezesa Wojewódzkiego Zarządu LOP w Nowym Sączu p. Tadeusza Ogorzałka, Zarządu Powiatowego LOP i nauczycieli biologii. Od roku szkolnego 1997/1998 uczniowie brali czynny udział w Sesjach Ekologicznych Szkół Gminy Gorlice, które odbywały się w Kwiatonowicach. We wrześniu 2001 r. opiekę nad Kołem przejęła Anna Brzezowska.Ilość członków Koła jest zmienna, przeważnie jest to kilkanaście osób. Członkowie LOP organizują apele, wystawy, przygotowują gazetki ścienne, biorą udział w sesjach i konkursach ekologicznych.

Od roku 2001 do najważniejszych konkursów należały m.in.:
• „Przyroda w obiektywie” – uczniowie fotografowali okazy i zjawiska przyrodnicze (wrzesień 2003r.);
• Przegląd Piosenki Ekologicznej i Turystycznej (od marca 2004r.);
• Konkurs Plastyczny „Moje drzewo” (patronatem było Nadleśnictwo Gorlice, uczniowie wykonywali prace plastyczne dowolną techniką);
• Konkurs „Szukamy pomników przyrody na Ziemi Gorlickiej”, organizator – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej (uczniowie szukali na terenie Kobylanki okazałych drzew, które spełniałyby kryteria do tego, aby mogły stać się pomnikami przyrody);
• Udział w konkursie fotograficznym „Moja EKOokolica.Był to konkurs w ramach ogólnopolskiego projektu „Odpakowani”, upowszechniający wiedzę ekologiczną w obszarze gospodarowania odpadami;
• Propagowanie zbiórki starych, zużytych baterii (szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Zbieraj baterie”);
• Propagowanie zbiórki zużytych i uszkodzonych telefonów komórkowych (szkoła bierze udział w ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej);
• Szkolne i rejonowe konkursy ekologiczne (konkursy wiedzy, plastyczne, fotograficzne).

Akcje ekologiczne:
• „Nie tylko my jesteśmy głodni…- pamiętajmy o zwierzętach zimą” – uczniowie gromadzą karmę i prowadzą tę akcję w szkole, a ponadto wszyscy uczniowie zachęcani są do dokarmiania ptaków i zwierząt w pobliżu swoich domów;
• „STOP wypalaniu traw” – kampania edukacyjna ukazująca niebezpieczeństwo
i szkodliwość wypalania traw na łąkach i nieużytkach (gazetki, ulotki, artykuł w szkolnej
gazetce „Z ostatniego korytarza”, prezentacja pracowników OSP w Kobylance);
• „Krok ku odnowie przyrody” – uczniowie sadzili krzewy ozdobne przy szkole (czerwiec 2004r.);
• Realizacja programu edukacyjnego „Bocian” (w latach 2007 – 2009 uczniowie obserwowali gniazda bocianie w najbliższej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem gniazda będącego przy szkole. Zbierali także informacje dotyczące historii tego gniazda);
• „Czyste wody – zdrowe ryby” – konkurs rysunkowy zorganizowany przez Polski Związek Wędkarski Koło w Gorlicach;
• Udział uczniów naszej szkoły w happeningu zorganizowanym w Gorlicach z okazji „Dnia bez samochodu” (2004/2005);
• Przygotowanie ekspozycji ziół i przypraw (wraz z krótką charakterystyką
i zastosowaniem w kuchni i medycynie) – „Botanika od strony kuchni” (listopad 2009r);
• Przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów wiedzy przyrodniczej lub prezentacji dotyczące bezpiecznych zabaw zimowych dla uczniów klas I – III oraz dla dzieci z przedszkola w Kobylance (2009/2010);
• Czynny udział w programie edukacyjnym „Trzymaj formę”;
• Apele z okazji Święta Ziemi (22 kwietnia), Światowego Dnia Ochrony Przyrody
(5 czerwca), Dnia Bociana (31 maja), Światowego Dnia Bez Papierosa (31 maja);
• Opieka nad roślinami doniczkowymi i wykonywanie gazetek o tematyce przyrodniczej.

Ponadto członkowie Koła biorą udział w różnych spotkaniach i wycieczkach, których treści dotyczą przyrody np. spotkania z podróżnikiem, wycieczki(do Muzeum Przyrodniczego Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej, do Łańcuta – zwiedzanie zabytków, parku, storczykarni i oranżerii), udział w prelekcji i oglądaniu wystawy „Jak uratować rzekę?” (27.04.2004r), oglądanie filmu przyrodniczego „Genesis” w kinie Wiarus(17.05.2005r.) czy organizowane na terenie szkoły wystawy (węży, motyli).
Zarząd Oddziału LOP i Nadleśnictwo organizuje rajdy lub tzw. zielone lekcje. W takich spotkaniach biorą wówczas udział najbardziej aktywni członkowie Szkolnego Koła. Przykładem mogą być zajęcia terenowe „Zielona lekcja z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej” na „Leśnym Wzgórzu” w Sękowej 29.09.2010r. czy też „Rajdy Młodego Przyrodnika”.

Szkolny konkurs ekologiczny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniu 23 kwietnia 2018r. odbył się szkolny konkurs ekologiczny pod hasłem „NASZA…

Czytaj więcej

Wypalanie traw

09 marca 2018r. w Szkole Podstawowej w Kobylance gościliśmy przedstawicieli Straży Pożarnej – pana Dariusza Surmacza, pana…

Czytaj więcej

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada co roku w trzeci czwartek listopada. Dzień ten ma już ponad 40-letnią…

Czytaj więcej