Scenariusz lekcji języka angielskiego

Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej

Przedmiot: język angielski
Prowadzący: Anna Sołtys – Deda
Temat lekcji: Can you tell me the way to…?
Klasa: 5 SP

Cel ogólny:
1. zapoznanie uczniów z podstawowymi zwrotami używanymi w celu wskazania drogi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej

Cele operacyjne:
1. uczeń wie jak zapytać o drogę do danego miejsca
2. uczeń znajduje w wypowiedzi szczegółowe informacje
3. uczeń zna podstawowe zwroty używane w celu wskazania drogi

Metody pracy:
metoda audiowizualna
metoda audiolingwalna
metoda indukcyjna
metoda komunikacyjna

Formy pracy:
zbiorowa
w parach
indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
sprzęt multimedialny: komputer z dostępem do internetu, głośniki oraz tablica interaktywna
zasoby multimedialne: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions
karty pracy: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions
Przebieg zajęć:
1. Uczniowie dopasowują zwroty używane przy wskazywaniu drogi metodą prób i błędów korzystając ze strony interentowej (TIK).
2. Uczniowie powtarzają poznane zwroty za nauczycielem, a następnie podpisują piktogramy na kartach pracy.
3. Powtórzenie słownictwa związanego z miejscami w mieście z wykorzystaniem mapy (TIK).
4. Uczniowie dwukrotnie słuchają dialogów, wypełniając zdania z lukami, wpisując nazwę miejsca, do którego chce dotrzeć osoba pytająca o drogę (TIK).
5. Uczniowie uzupełniają luki w zdaniach zwrotami poznanymi na lekcji.
6. Uczniowie pracują w parach zadając sobie nawzajem pytania o drogę i odpowiadając z wykorzystaniem kart pracy.
7. Podsumowanie pracy na lekcji – powtórzenie poznanego słownictwa oraz zadanie pracy domowej (opisanie drogi z domu do szkoły).

Comments are closed.