Scenariusz lekcji matematyki

Przedmiot : matematyka

Przygotował: Edward Jesion

Temat lekcji : Ostrosłupy

Cel ogólny:

 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności rozpoznawania figur przestrzennych

Cele operacyjne:

Uczeń zna:

 • pojęcia: ostrosłup, podstawa, ściany, krawędzie, wierzchołki ostrosłupa, wysokość ostrosłupa, siatka ostrosłupa, pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.

Uczeń umie:

 • rozróżniać ostrosłupy i nazywać je,
 • podać liczbę ścian, krawędzi, wierzchołków ostrosłupa,
 • wskazywać elementy budowy na modelach ostrosłupa,
 • wskazać ostrosłup wśród innych brył,
 • wskazać w otoczeniu przedmioty przypominające kształtem ostrosłup.

Metody pracy:

 • pogadanka
 • praca z tekstem matematycznym
 • ćwiczeń praktycznych
 • problemowa

Formy pracy:

–     indywidualna

–     praca w grupie

–     praca zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:

 • podręcznik „Matematyka z plusem”
 • modele i siatki figur przestrzennych
 • prezentacja multimedialna

Przebieg zajęć:

 1. Czynności organizacyjne:
 • przywitanie z uczniami i sprawdzenie obecności,
 • podanie tematu lekcji: Ostrosłupy.
 1. Obserwacja ekranu, na którym pojawiają się różne ostrosłupy (TIK).
 2. Zdefiniowanie pojęcia „ostrosłup” oraz poznanie elementów ostrosłupa takich jak: podstawa, ściany, wierzchołki, krawędzie (TIK).
 3. Każdy z uczniów ma przed sobą model ostrosłupa i podaje jaki to jest ostrosłup, ile ma ścian, krawędzi, wierzchołków.
 4. Uczniowie uogólniają wzór na liczbę ścian, krawędzi i wierzchołków dowolnego ostrosłupa.
 5. Rozwiązywanie zadań dotyczących obliczania liczby ścian, krawędzi i wierzchołków różnych ostrosłupów.
 6. Rozwiązywanie zadań dotyczących wskazania nazwy ostrosłupa na podstawie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków ostrosłupa
 7. Zdefiniowanie pojęcia „wysokość ostrosłupa”, pokazywanie wysokości w różnych ostrosłupach (TIK).
 8. Pokazanie sposobu rysowania różnych ostrosłupów (TIK).
 9. Animacja obrazująca, jak powstaje siatka ostrosłupa (TIK).
 10. Podanie przez uczniów wzoru na  pole powierzchni całkowitej ostrosłupa.
 11. Powtórzenie najważniejszych treści lekcji przez uczniów.
 12. Zadanie pracy domowej i pożegnanie z uczniami.
Comments are closed.