Zajęcia warsztatowe 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery  uczniowie klasy III a i b uczestniczyli w warsztatach, korzystali z indywidualnych konsultacji, we współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym opracowali Indywidualne Plany Działania.

Wszystkie te działania miały zapewnić wsparcie uczniów  i ich rodziców  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Zajęcia warsztatowe miały na celu zapoznanie uczniów z wiedzą o zawodach i czynnościach zawodowych, możliwościach uzyskania określonych zawodów oraz kompetencjach i kwalifikacjach ważnych na rynku pracy. Poprzez ćwiczenia i teoretyczne wprowadzenie do poruszanych zagadnień, uczniowie potrafili  wymienić czynniki, które mogą mieć wpływ na wybór szkoły i  zawodu.
Zajęcia warsztatowe były okazją do połączenia zdobytej wiedzy z zakresu zawodoznawstwa z własnymi preferencjami i możliwościami. Uczniowie dokonali analizy własnych zasobów i preferencji w celu wyboru najodpowiedniejszego zawodu dla siebie.   Wprowadzono uczniów w tematykę dotyczącą źródeł informacji, ich selekcjonowania  i dostosowywania do potrzeb związanych z dokonywaniem wyborów dalszej ścieżki edukacji i w konsekwencji do uzyskania wymarzonej pracy Konsultacje  oraz zajęcia indywidulane w ramach przygotowania IPD pozwoliły  konstruować swój Indywidualny Plan Działania.

Przeprowadzone działania uświadomiły młodzieży wagę podejmowanych już dzisiaj decyzji dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia, potrzebę mobilności zawodowej, zmiany. Jesteśmy pewni, że działania podejmowane przez szkołę w ramach doradztwa zawodowego przyniosą oczekiwane rezultaty i wszyscy uczniowie znajdą miejsce w wybranej szkole.

Comments are closed.